Category Archives: Interviews

‘Walk With Me’ film: Sister Dang Nghiem: “The walls within”

by Speakit Films A film clip taken from research interviews for our upcoming feature documentary “Walk With Me”.

Posted in Bài đọc, Chân Đẳng Nghiêm, Đọc và Nghe, English, Interviews, Tài liệu đọc và nghe thêm, Tiếng Anh - English, Xóm Dừa Tu Học

A Conversation with Sister Dang Nghiem

Jason Kim Xin bấm vào đây để đọc bài phỏng vấn (tiếng Anh) Sư Cô Đẳng Nghiêm do Jason Kim của Nhà Xuất Bản Paralax thực hiện.

Posted in Chân Đẳng Nghiêm, Đọc và Nghe, English, Interviews | Tagged , , , , ,

Official Reader’s Guide to “Healing” by Sister Dang Nghiem

Jason Kim Xin bấm vào đây để đọc Reader Guide (tiếng Anh) do Jason Kim của Nhà Xuất Bản Paralax thực hiện cho tác phẩm “Healing” của Sư Cô Đẳng Nghiêm.

Posted in Books, Chân Đẳng Nghiêm, Đọc và Nghe, English, Interviews | Tagged , , , ,

Healing Presence: Interview with Sister Dang Nghiem

Xin bấm vào đây để đọc bài phỏng vấn (tiếng Anh) Sư Cô Đẳng Nghiêm do NADIA COLBURN của Still Harbor – CHAPLAINS FOR SOCIAL JUSTICE thực hiện.

Posted in Chân Đẳng Nghiêm, Đọc và Nghe, English, Interviews | Tagged , , , , ,