Chống gậy rong chơi chừ phương ngoại phương

rong chơi
Trời đất liếc trông chừ sao thênh thang
Chống gậy rong chơi chừ phương ngoại phương. (Tuệ Trung Thượng Sĩ)
This entry was posted in Những câu chuyện về Làng Mai và Thiền Sư Nhất Hạnh, Xóm Dừa Đọc và Nghe. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *