Tag Archives: Mindfulness

Four Establishments Of Mindfulness – 2017 Viet Wake Up Chicago

April 2017, by Sư Cô Đẳng Nghiêm Xin bấm vào đây để nghe pháp thoại (tiếng Anh).

Posted in Chân Đẳng Nghiêm, Dharma Talks, English, Tài liệu đọc và nghe thêm, Xóm Dừa Tu Học, Đọc và Nghe | Tagged , , , , , , , ,

A Conversation with Sister Dang Nghiem

Jason Kim Xin bấm vào đây để đọc bài phỏng vấn (tiếng Anh) Sư Cô Đẳng Nghiêm do Jason Kim của Nhà Xuất Bản Paralax thực hiện.

Posted in Chân Đẳng Nghiêm, English, Interviews, Đọc và Nghe | Tagged , , , , ,

Official Reader’s Guide to “Healing” by Sister Dang Nghiem

Jason Kim Xin bấm vào đây để đọc Reader Guide (tiếng Anh) do Jason Kim của Nhà Xuất Bản Paralax thực hiện cho tác phẩm “Healing” của Sư Cô Đẳng Nghiêm.

Posted in Books, Chân Đẳng Nghiêm, English, Interviews, Đọc và Nghe | Tagged , , , ,

Healing Presence: Interview with Sister Dang Nghiem

Xin bấm vào đây để đọc bài phỏng vấn (tiếng Anh) Sư Cô Đẳng Nghiêm do NADIA COLBURN của Still Harbor – CHAPLAINS FOR SOCIAL JUSTICE thực hiện.

Posted in Chân Đẳng Nghiêm, English, Interviews, Đọc và Nghe | Tagged , , , , ,