Buổi tụng giới Chủ Nhật, 10/09/16

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng mười bốn giới Tiếp Hiện vào Chủ Nhật, 10/09/16 tại nhà Nguyễn Liên & Đoan Trang:

1442 E. Briardale Ave.
Orange, CA 92865

Tel: Nghi 714-624-7380
Thu Downey 714-326-3005

Xin các anh chị mang theo gối ngồi thiền và veggie pot luck lunch. Gia chủ sẽ mời tăng thân ăn nhãn all you can eat và sau đó nếu muốn mình có thể mua về để góp phần vào quĩ cho việc từ thiện mổ mắt ở VN.

Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 9am chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi người đếu được lợi lạc.

Chương trình buổi tụng giới sẽ như sau:
9:00 – 9:30 am: thiền tọa
9:30 – 10:45 am: Tụng giới và tụng kinh
10:45 – 11:05 am: Thể dục dưỡng sinh – Nghỉ
11:05 – 12:00 noon: Bài kệ số 1 của Kinh Nê Hoàn
12:00 – 12:50 pm: Pháp đàm
13:00 – 13:30 pm: Ăn trưa
13:45 – 14:45: Pháp đàm

Đề tài tu học: ​Sách Rong Chơi Trời Phương Ngoại của Thầy Thích Nhất Hạnh trang 52. Bài kệ số 1 của Kinh Nê Hoàn ( Kinh Niết Bàn)

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.