Mẫu Tóm Tắt Pháp Thoại Sư Ông

Xin chọn cỡ chữ » Lớn | Nhỏ


Xin tăng thân dùng mẫu này để tóm tắt bài pháp thoại quí vị vừa nghe xong.  Xin điền vào mẫu và nhấn submit để gửi cho XDN.  Xin cám ơn quý vị đã góp sức vào công việc này.

This entry was posted in Activities, Xóm Dừa Juniors. Bookmark the permalink.

Comments are closed.