Tag Archives: Mindfulness

A Conversation with Sister Dang Nghiem

Jason Kim Xin bấm vào đây để đọc bài phỏng vấn (tiếng Anh) Sư Cô Đẳng Nghiêm do Jason Kim của Nhà Xuất Bản Paralax thực hiện.

Posted in Xóm Dừa Đọc và Nghe | Tagged , , , , ,

Official Reader’s Guide to “Healing” by Sister Dang Nghiem

Jason Kim Xin bấm vào đây để đọc Reader Guide (tiếng Anh) do Jason Kim của Nhà Xuất Bản Paralax thực hiện cho tác phẩm “Healing” của Sư Cô Đẳng Nghiêm.

Posted in Xóm Dừa Đọc và Nghe | Tagged , , , ,

Healing Presence: Interview with Sister Dang Nghiem

Xin bấm vào đây để đọc bài phỏng vấn (tiếng Anh) Sư Cô Đẳng Nghiêm do NADIA COLBURN của Still Harbor – CHAPLAINS FOR SOCIAL JUSTICE thực hiện.

Posted in Xóm Dừa Đọc và Nghe | Tagged , , , , ,