Sư Ông Nhất Hạnh tụng bài “Tán Tam Bảo”

Xin chọn cỡ chữ » Lớn | Nhỏ


Tán Tam Bảo (trích trong video “Niềm Tin Nơi Tam Bảo” trong Phật Pháp Căn Bản-Trái Tim Của Bụt)

This entry was posted in Pháp thoại và sách Sư Ông and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.