Khóa Tu Chánh Niệm tiếng Anh 6 ngày với Sư Ông Thích Nhất Hạnh và tăng thân Làng Mai

Chương trình:
Khóa tu tiếng Anh
Thời gian:
06/09/2011 13:00 đến 11/09/2011 15:00
Điạ điểm
Tu Viện Lộc Uyển
2499 Melru Lane,
Escondido CA 92026 USA.
Tel.: +(1) (760) 291-1003

Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn tham dự Khóa Tu Chánh Niệm 6 ngày với Sư Ông Thích Nhất Hạnh và tăng thân Làng Mai.

“Mỗi khi chúng ta thực hiện một bước trong quá trình đi thiền hành, chúng ta di chuyển như một tập thể, chúng ta vận hành như một vũ trụ, và tất cả tổ tiên chúng ta cũng đang thực hiện những bước đi như vậy. Không phải chỉ có tổ tiên ông bà, mà con cháu chúng ta cũng đang di chuyển với chúng ta. Trong cái Một có chứa cái Tất cả. Khi chúng ta có khả năng bước một bước với bình an và hạnh phúc, tất cả tổ tiên chúng ta cũng đang thực hiện cùng lúc các bước đi như thế”.

Thích Nhất Hạnh, trích “Thế giới chúng ta có”, Nhà Xuất Bản Parallax Press, 2008

Bấm vào đây để ghi danh trực tuyến: Register on-line

Bấm vào đây để hạ tải Mẫu Đơn Ghi Danh registration form

This entry was posted in Các sinh hoạt tu học khác, Lịch sinh hoạt, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.