Buổi tụng giới Chúa Nhật, 4/14/13

Xin mời tăng thân tới tham dự buổi tụng mười bốn giới Tiếp Hiện vào Chúa nhật, 4/14/13, tại nhà cô Chân Huyền, 10746 El Rubi Circle, Fountain Valley, CA 92706, tel: (714) 975-6864.

Xin nhắc tăng thân tới trước 10 phút để đúng 9am chúng ta có thể ngồi thiền chung, tất cả mọi người đếu được lợi lạc. Chương trình tu học sẽ chấm dứt vào 3pm sau thời pháp đàm (phần II).

Chương trình: 9.00-10.30: Ngồi thiền, tụng giới

10.45-12.30: Học Phật pháp và pháp đàm (1/2)

12.45-13.30: Ăn cơm

13.45-14.45: Pháp đàm tiếp

15.00: Chấm dứt

Đề tài tu học: Duy biểu học, bài kệ số 10

Xin bấm vào đây để xem tài liệu tu học.

This entry was posted in Thông báo tụng giới, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.