Cúng dường Lễ Tự Tứ tại Tu viện Lộc Uyển – End of Winter Retreat Offering at Deer Park Monastery

Kính thưa quý vị đạo hữu:

Như quý vị có thể đã biết, kỳ An Cư Kiết Đông ở Tu Viện Lộc Uyển sắp kết thúc vào Chủ Nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2018. Từ hơn 2,500 qua, các kỳ an cư là cơ hội cho quý tu sĩ và Phật tử tại gia được lợi lạc từ sự có mặt của nhau và làm sâu thêm sự thực tập niệm, định, và tuệ. Ý thức được công đức quý báu của sự thực tập này, vào cuối ba tháng an cư, theo truyền thống, quý Phật tử tại gia sẽ có buổi lễ cúng dường để hỗ trợ và bày tỏ lòng biết ơn đến quý thầy, quý sư cô. Quà và tịnh tài để trong phong bì sẽ được cúng dường quý tăng ni trong một buổi lễ vào ngày cuối của kỳ an cư (Lễ Tự Tứ). Số tiền mặt này sẽ giúp cho quý thầy cô trang trải các chi phí cá nhân.

Năm nay tăng thân Xóm Dừa có vinh dự được điều hợp lễ cúng dường này. Chúng con được giao nhiệm vụ gom góp tiền và chuẩn bị phong bao để cúng dường quý tăng ni trong buổi lễ kết thúc Khóa An Cư Kiết Đông vào Chủ Nhật ngày 25 tháng 2 năm 2018. Chúng con kính mời quý vị có thể tham dự vào lễ cúng dường này bằng một trong những cách sau:

1. Bấm vào link này để cúng dường bằng thẻ tín dụng qua PayPal trước ngày 23 tháng 2 năm 2018.

2. Viết chi phiếu cho “TNH Foundation” với dòng Memo: “Lễ Tự Tứ Lộc Uyển” và gửi về địa chỉ sau trước ngày 20 tháng 2 năm 2018:

(xin vui lòng email info@xomdua.org hay gọi Hùng 714-262-6943 hay Phương 714-603-9990 để lấy địa chỉ)

Tịnh tài cúng dường của quý vị sẽ được trao trực tiếp đến tay quý tăng ni của Tu Viện Lộc Uyển. Chúng con trân trọng và biết ơn mọi cúng dường dù lớn hay nhỏ. Xin quý vị cũng vui lòng chia sẻ tin này đến gia đình và bạn hữu muốn tham dự vào nghi lễ cúng dường truyền thống quý báu này.

Chúng con vô cùng biết ơn sự hỗ trợ rộng lượng của quý vị.

Sen búp,

Tăng Thân Xóm Dừa

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

The following is English translation:

Dear Friends of Deer Park,

As you may know, the Winter Retreat at Deer Park Monastery is coming to an end on Sunday, February 25, 2018. For more than 2,500 years, this retreat has been an occasion for the lay and monastic practitioners to benefit from each others’ presence and to deepen their practice of mindfulness, concentration, and insight. Recognizing the preciousness of this time together and the teachings offered, at the end of the three months retreat lay practitioners traditionally make an offering to the monks and nuns to express their support to and appreciation of the monastic community. An offering of gifts (primarily cash in an envelope for each monastic) will be presented to all the monastics in a ceremony on the last day of the retreat. The cash for monastics helps each cover their own personal expenses.

This year, Palm (Xóm Dừa) Sangha has the honor of coordinating all local sanghas to participate in this offering. We are tasked with collecting donations and preparing cash envelopes to be offered to the monastics at the Winter Retreat Closing Ceremony on Sunday, February 25, 2018. We would like to invite you to participate in this joyous practice of giving by doing one of the followings:

1. Click on this link to donate using credit cards via PayPal by 2/23/18.

2. Making a donation check to “TNH Foundation” with “End of 2017-2018 Winter Retreat Offering” in the Memo line and mail to the following address by 2/20/18.

(Please email info@xomdua.org or call Hùng at 714-262-6943 or Phương at 714-603-9990 to obtain the mailing address)

These donations will go directly to the monks and nuns of Deer Park Monastery. All donations large and small are welcomed and very much appreciated. Please also share this email to those who are interested in giving and being a part of this wonderful tradition.

We greatly appreciate your support and generosity.

In gratitude,

Xóm Dừa Sangha

This entry was posted in Các sinh hoạt tu học khác, Tài liệu đọc và nghe thêm, Tăng thân chia sẻ, Xóm Dừa Đọc và Nghe, Xóm Dừa Tu Học. Bookmark the permalink.

Comments are closed.