Category Archives: Duy Biểu Học

Tài liệu tu học trong buổi tụng giới Chúa nhật, 7/14/13

DUY BIỂU HỌC Bài tụng 12: Vận hành của hạt giống Hạt giống sanh hạt giống Hạt giống sanh hiện hành Hiện hành sanh hiện hành Hiện hành sanh hạt giống. Hạt giống là nguồn năng lượng phát hiện ra tất … Continue reading

Posted in Bài đọc, Duy Biểu Học, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Đọc và Nghe, Xóm Dừa Tu Học

Tài liệu tu học trong buổi tụng giới Chúa nhật, 6/9/13

DUY BIỂU HỌC Bài tụng 11: A-lại-gia gồm thu mọi pháp Tuy vô thường, vô ngã Tàng thức vẫn gồm thu Mọi pháp trong thế gian Hữu lậu và vô lậu. Bản chất của thức thứ tám là vô thường … Continue reading

Posted in Bài đọc, Duy Biểu Học, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Đọc và Nghe, Xóm Dừa Tu Học

Tài liệu tu học trong buổi tụng giới Chúa nhật, 5/12/13

DUY BIỂU HỌC CẢNH và LƯỢNG CẢNH  hay Trần (Sắc -thanh-hương-vị-xúc-pháp), là các đối tượng của Căn (Nhãn-nhĩ-tỷ-thiệt-thân-ý), khi có đủ duyên,thì nó làm cho Thức phát sinh. Có ba loại Cảnh: 1. Tánh cảnh: Đối tượng phát sinh Thức … Continue reading

Posted in Bài đọc, Duy Biểu Học, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Đọc và Nghe, Xóm Dừa Tu Học

Tài liệu tu học trong buổi tụng giới Chúa nhật, 4/14/13

Bài tụng 10 Các tâm sở biến hành Là vô phú, vô ký Vừa chuyển lại vừa hằng Tàng thức luôn tương ứng Năm tâm sở biến hành. Vô phú, vô ký, chuyển, hằng: Các chữ này nói lên sự … Continue reading

Posted in Bài đọc, Duy Biểu Học, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Đọc và Nghe, Xóm Dừa Tu Học

Tài liệu tu học trong buổi tụng giới Chúa nhật, 1/13/13

Bài tụng 9 Dị thục và luật đồng thanh tương ứng Tất cả mọi hiện hành Đều tự biểu, cộng biểu Dị thục khi dự vào Giới và Địa cũng thế. Hiện hành (biểu hiện: vijñapti – manifestation) là danh … Continue reading

Posted in Bài đọc, Duy Biểu Học, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Đọc và Nghe, Xóm Dừa Tu Học

Tài liệu tu học trong buổi tụng giới Chúa nhật, 11/11/2012

Bài tụng 8 Ba cảnh, mười tám giới Biểu biệt A-lại-gia Là thế giới tánh cảnh Độc ảnh và đới chất Mười tám giới hình thành. Vì tàng thức (A-lại-gia) có hai tác dụng biểu hiện và nhận thức nên … Continue reading

Posted in Bài đọc, Duy Biểu Học, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Đọc và Nghe, Xóm Dừa Tu Học

Tài liệu tu học trong buổi tụng giới Chúa nhật, 9/9/2012

Bài tụng 7 Tập khí Tác dụng A-lại-gia Là tiếp nhận duy trì Và làm biểu hiện ra Hạt giống cùng tập khí. Thức A-lại-gia có ba tác dụng: tiếp nhận, duy trì và làm biểu hiện các hạt giống. … Continue reading

Posted in Bài đọc, Duy Biểu Học, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Đọc và Nghe, Xóm Dừa Tu Học

Tài liệu tu học trong buổi tụng giới Chúa nhật, 8/12/2012

Bài tụng 6 Phẩm chất của hạt giống Giá trị một đời người Tùy thuộc vào phẩm chất Mọi hạt giống đang nằm Trong chiều sâu tâm thức. Đời sống một người có giá trị hay không, có hạnh phúc … Continue reading

Posted in Bài đọc, Duy Biểu Học, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Đọc và Nghe, Xóm Dừa Tu Học

Tài liệu tu học trong buổi tụng giới Thứ bảy, 5/26/2012

Đề tài tu học: Công dụng của Tứ Vô Lượng Tâm Sách tham khảo: Thương yêu theo phương pháp Bụt dạy, Thích Nhất Hạnh, từ trang 24 đến trang 34. Công dụng giải thoát của tình thương Từ Bi Hỷ … Continue reading

Posted in Bài đọc, Duy Biểu Học, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Đọc và Nghe, Xóm Dừa Tu Học

Tài liệu tu học trong buổi tụng giới Chúa nhật, 5/13/2012

Bài tụng 3: Thân tâm và thế gian Hạt giống của thân tâm Giới, địa cuả thế gian Tất cả được cất chứa Nên thức gọi là tàng Hạt giống của thân tâm: Chúng ta biết rằng những cảm thọ, … Continue reading

Posted in Bài đọc, Duy Biểu Học, Pháp thoại và sách Sư Ông, Xóm Dừa Đọc và Nghe, Xóm Dừa Tu Học